2013-05-07

ཀླུ་སྒུག་*སྲང་ལམ།


ཀྱེ། །གཙུག་གི་རྒྱན་གཅིག་ནག་མོ་ཀྱེ།།
ཁྱེད་ཉིད་ཐུག་སྙམ་ཡིད་ན་མེད།།
དམར་བའི་ཁྱེད་ཀྱི་མཆུ་སྦྱར་བས།།
ཀླུ་སྒུག་ཁྲོམ་སྲང་ཡང་བསྐྱར་འཚོ།།

ཐ་མག་ཁམ་གང་ཆང་ཧུབ་གཅིག །
དེ་ཡི་མཐའ་ལ་ང་འགྲོ་རན།།
ང་ནི་གང་ཡིན་དེ་རང་ཡིན།།
ཀླུ་སྒུག་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕོ་གསར་ཡིན།།

ང་ཡིས་ད་དུང་དྲན་བཞིན་ཡོད།།
ཆང་བཞིན་བཞུར་བའི་བཙོག་ཆུ་དེ།།
གཟུགས་པོ་བཀྲུ་སའི་ཆུ་ཁུགས་དེ།།
སྐར་མ་མཐོང་སའི་གུར་ཆུང་དེ།།

ཁྱེད་ཀྱི་མཛེས་སྡུག་ལོ་མ་དེས།།
ང་རང་ཀླུ་སྒུག་སྲང་ལ་བསྐྱལ།།
ལག་གི་ཆང་དེམ་གློད་མ་མྱོང་།།
ཡིད་ཀྱི་དམ་བཅའ་ལྷོད་ནའང་།།


ཀྱེ། །གཙུག་གི་རྒྱན་གཅིག་ནག་མོ་ཀྱེ།།
ཁྱེད་བྲལ་སྙམ་པ་ཡིད་ན་མེད།།
འཇམ་པའི་ལག་བརྡ་ཐག་རིང་དེས།།
ཀླུ་སྒུག་ཁྲོམ་ན་ང་རང་བཞག །

ཐ་མག་ཁམ་བཅུ་ཆང་དེམ་གཉིས། །
དེ་ཡི་མཐའ་ལ་འགྲོ་ས་མེད།།
ང་ནི་སུ་ཞི་གང་གི་ཆེད།།
ཀླུ་སྒུག་སྲང་གི་ཁྱི་འདྲ་འམ།།


ང་ཡིས་ད་ལྟ་དྲན་བཞིན་མེད།།
ཤེལ་ཏོག་མེད་པའི་གློག་སྡོང་དེ།།
གཅིན་པ་གཏོང་སའི་རྩིགས་ཁུགས་དེ།།
ཁྱི་མང་ཉར་བའི་རྨོ་མོ་དེ།།


ཁྱེད་ཀྱི་བརྗེད་ངས་དགོད་སྒྲ་དེས།།
ང་རང་ཀླུ་སྒུག་སྲང་ལ་འཚོ།།
ལག་གི་ཆང་དེམ་ཤོར་མྱོང་མེད།།
ཡིད་ནས་ཁྱེད་རང་ཤོར་ནའང་།། །།

* མཆན། ཀླུ་སྒུག་ནི། ལྷ་སའི་ལྷོ་ངོས་སྐྱིད་ཆུ་དང་ཉེ་བའི་ས་ཁུལ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། དེར་ཀླུ་རྣམས་ཀྱིས་ཇོ་བོ་རིན་པོ་ཆེ་ཀླུ་ཡུལ་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཕྱིར་སྒུག་པས་ན། ཀླུ་སྒུག་ཅེས་ཐོགས་པར་གྲགས། ཕྲན་རང་ཆུང་དུས་ས་གནས་དེར་འཚར་ལོངས་བྱུང་ཞིང་། ཁོ་བོས་བརྩམས་པའི་བརྩམས་སྒྲུང་། འཁྱམ་པོ། ཁ་དོག་མེད་པའི་འཚོ་བ་ཞེས་པ་དེ་ཡང་ས་ཁུལ་དེའི་སྡོད་རིང་གི་མཐོང་སྣང་གཞི་རྩར་བཟུང་སྟེ་བྲིས་པ་ཞིག་ལགས།)

No comments:

Post a Comment