2014-05-31

སྙིང་འདོད།

དེ་རིང་སྙན་ངག་ཅིག་འབྲི་བར་འདོད་ལ་རོལ་དབྱངས་ཤིག་ཀྱང་ཉན་སྙིང་འདོད། གློག་བརྙན་ཞིག་བལྟ་སྙིང་འདོད་ལ་ལས་ཀ་ཞིག་ཀྱང་བྱེད་པར་འདོད། འདོད་འདོད་མང་པོ་འདི་ཀུན་གྱི་མཐའ་ན་ཅི་ཞིག་ཡོད་དམ།

བསམ་ཕྱོགས་ཤིག་ལ། བཟི་གཏན་ནས་མ་མྱོང་བའི་ངས། མཚན་མོ་དེར་ཆང་རྔམ་འཐུང་བྱེད་པ་དྲན་ལ། དགོང་མོ་དེར། ངས་ཁྱེད་ལ་རྨ་ཁ་གཏོད་པའང་དྲན།

འཆར་གཞི་ཞིག་ལ། རི་བོ་མཐོ་ཞིང་ཆུ་མོ་རིང་ལ། སྤང་རྒྱན་མེ་ཏོག་མཛེས་པའི། རང་གི་ཕ་ཡུལ་དུ། རང་གི་སྐྱེ་ཡུལ་དུ། ཁྱེད་རང་འཁྲིད་ནས་འགྲོ་རྩིས་ཡོད། འགྲོ་རྩིས་སྙིང་ནས་ཡོད།

ཡིན་ནའང་། ད་ལྟ་ཁོག་རྒྱ་ཁབ་མིག་ཙམ་འཁྱེར་ཏེ། སྐད་ཆ་སྦོམ་པོ་ཤོད་མཁན་གྱི་ཁྲོད་དུ། ང་རང་ཅི་ཞིག་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་དམ། ཆང་ཕོར་ཁོ་ན་མ་གཏོགས་མི་དྲན་མཁན་དེ་ང་ཡིན་འོས་སམ།

ད་ལྟ་དངོས་གནས་སྙན་ངག་ཅིག་འབྲི་བཞིན། རོལ་དབྱངས་ཤིག་ཉན་གྱིན། ཁྱེད་ཀྱིས་བསྐོལ་བའི་ཇ་དེ་འཐུང་འདོད་འདུག་སྟེ། རུལ་བཞིན་པའི་ནགས་ཚལ་འདིའི་ཁྲོད་ན། ཇ་ཡི་བྲོ་བ་དང་ཁྱེད་ཀྱི་ལུས་དྲི་ཞིམ་པོ་དེས། ངའི་སྙིང་གི་རེ་འདོད་དེ་ཇི་ཙམ་བར་སྐོང་ཐུབ་བམ།
    གློ་བུར་ཉེ་འགྲམ་གྱི་སྒེའུ་ཁང་ལས་ཕྱི་ལ་བལྟ་བཞིན། ཤེལ་སྒོར་ཧ་ཅིག་བཏབ། ཤེལ་སྒོའི་ངོས་སུ་སྐད་ཅིག་ལ་ཆགས་པའི་ཁ་རླངས་གྱི་གཡའ་དེ་སྐར་ཆ་ཁ་ཤས་ལས་གནས་མི་སྲིད་པ་ངས་ཤེས་ཀྱང་། དེ་ལ་“གཏན་དུ་ཁྱེད་ལ་དགའ་”ཞེས་པའི་ཡི་གེ་ཞིག་འབྲི་བར་བརྩམས།

     དེ་ནི་རོལ་དབྱངས་དང་སྙན་ངག གློག་བརྙན། ད་དུང་མི་ཚེ་རེད།


No comments:

Post a Comment